22 Haziran 2018 | Cuma
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Cumhurbaşkanlığı Sorunlar ve Çözüm Yolları", .., Görüş TÜSİAD, 84, 11-15, (2014)
Tez:
-
2) "Hükümet Sistemini Demokrasi Ekseninde Tartışmak", , Yeni Türkiye, 51, 236-245, (2013)
Tez:
-
3) "Bölge Yönetimleri", Sevtap yokuş, Nasıl Bir yerel Yönetim, 4, 109, (2011)
Tez:
-
4) "12 Eylül Gölgesinde Anayasa ", Sevtap Yokuş, kocaeli Barosu Bülteni, 6, 04, (2011)
Tez:
-
5) "Konut Hakkının Gerçekleştirilmesinde Devletin Rolü", Sevtap Yokuş, Kocaeli Barosu Dergisi, 2010/1, 39, (2010)
Tez:
-
6) "Yerel Yönetimlerin Geliştirlmesi", Sevtap yokuş, Anayasa Kurultayı- Ankara Barosu, .., 155, (2010)
Tez:
-
7) "Türkiye'de Hükümet Sistemi Tartışmaları", Sevtap yokuş, Yılmaz Aliefendioğlu'na Armağan, , 573-595, (2009)
Tez:
-
8) "Dernek Özgürlüğü Çerçevesinde Türkiye’de Değişen Hukuksal Düzenlemeler", Sevtap Yokuş, Erdoğan Teziç’e Armağan, , , (2007)
Tez:
-
9) "Türkiye’de %10 Seçim Barajına İlişkin Hukuksal ve Siyasal Tartışmalar", Sevtap Yokuş, Hukuk ve Adalet, 4, , (2007)
Tez:
-
10) "Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye’de Demokrasinin Gelişimine Etkisi", Sevtap Yokuş, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4, , (2005)
Tez:
-
11) "Türkiye’de Avrupa Birliği’ne Uyum Hedefli Anayasal Değişimde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Esas Alınması", Sevtap Yokuş, Maltepe üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1, , (2005)
Tez:
-
12) "1982 Anayasası’nda Yürütme Erkinin Ağırlığı", Sevtap Yokuş, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Ayferi Göze’ye Armağan), 1-2, , (2004)
Tez:
-
13) "1982 Anayasası’na Göre Cumhurbaşkanının Anayasa Değişikliklerine, yasalara ve Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin yetkileri", Sevtap Yokuş, Bülent Tanör Armağanı, , , (2004)
Tez:
-
14) "Anayasa’nın 90. Maddesinin 2004 Değişikliğini Hazırlayan Süreç", Sevtap Yokuş, Açık Sayfa, 57, , (2004)
Tez:
-
15) "Avrupa Birliği’ne Uyumda Siyasi Kriterler Doğrultusunda Türkiye’de Anayasal ve Yasal Dönüşüm Çabaları", Sevtap Yokuş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, LXI, , (2003)
Tez:
-
16) "Hak ve Özgürlükler Bakımından 1982 Anayasası – Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program", Sevtap Yokuş, Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan, , , (2001)
Tez:
-
17) "Türk Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Siyasi Partilere Yaklaşımı", Sevtap Yokuş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 50, , (2001)
Tez:
-
18) "1982 Anayasası Değiştirilemez mi?", Sevtap Yokuş, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2, , (1999)
Tez:
-
19) "Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Hükümlerin Danıştay’ca Doğrudan Uygulanması", Sevtap Yokuş, İnsan Hakları Yıllığı, 19-20, , (1998)
Tez:
-
20) "Yönetsel Yargının Takdir Yetkisi Üzerindeki Denetiminin Kapsamı ve Sınırları", Sevtap Yokuş, İstanbul Barosu Dergisi, 72, , (1998)
Tez:
-
21) "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sisteminde Olağanüstü Rejim", Sevtap Yokuş, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1, , (1997)
Tez:
-
22) "Anayasa Yargısının Olağanüstü Rejim Normları Karşısında Hak ve Özgürlükleri Koruma İşlevi", Sevtap Yokuş, İnsan Hakları Yıllığı (Dr. Muzaffer Sencer’e Armağan), 17-18, , (1995)
Tez:
-