23 Kasım 2019 | Cumartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Peer Discrimination between Primary School Students: A Scale Development Study", Soner Polat, Binasa Halçe, Yaser Arslan, Journal of Education and Practice, 8(18), 185-192, (2017)
Tez:
-
2) "Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler", Soner Polat, Yaser Arslan, Yükseköğretim Dergisi, 7(2), , (2017)
Tez:
-
3) "Sınıf Öğretmenlerinin Maruz Kaldıkları Ayrımcılık Davranışları ve Bu Davranışların Nedenleri", Soner Polat, Gülşah Hiçyılmaz, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(2) , 47-66, (2017)
Tez:
-
4) "Yönetici Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Sendikal Faaliyetlerin Okullara Etkisi ", EMRULLAH AKCAN, SONER POLAT, DİNÇER ÖLÇÜM , A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 3, (2017)
Tez:
-
5) "Eğitim Örgütlerinde Kuşaklar Arası Çatışma: Nedenleri ve Başa Çıkma Yaklaşımları", Yaser ARSLAN, Soner POLAT, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 263-282, (2016)
Tez:
-
6) "Adaptation of Diversity Perspective Questionnaire (DPQ) to Turkish/Farklılıklara Yaklaşım Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması", Yaser ARSLAN, Soner POLAT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 95-106, (2016)
Tez:
-
7) "Aesthetic Leadership Perceptions of High School Students Regarding Their Teachers", Ejder Güven, Soner Polat, Journal of Education and Training Studies, 4(11), 109-118, (2016)
Tez:
-
8) "Characteristics of Diversity Leadership According to Teachers", Soner Polat, Dinçer Ölçüm, The Anthropologist, 24 (1), 64-74, (2016)
Tez:
-
9) "Eğitim Konulu Türk Filmlerinde Öğretmen İmajı: Öğretmen İmajına Tarihi Bakış", Emrullah Akcan, Soner Polat, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(3), 293-320, (2016)
Tez:
-
10) "Importance Level of Image Attractors in The Process of University Selection: An Application on Prospective University Students in Turkey", Soner POLAT, Yaser Arslan, Elif Yavaş , Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi , 24(4), 1919-1934, (2016)
Tez:
-
11) "The Qualities of Teachers Who Instruct Peace Education: Views of Prospective Teachers’ Who Attended the Peace Education Programme", Soner Polat, Yaser Arslan, Gizem Günçavdı, Journal of Education and Practice , 7(28), 36-45, (2016)
Tez:
-
12) "The Relationship between Teachers’ Trust in Students and Classroom Discipline Beliefs", Yaser Arslan, Soner Polat, International Education Studies, 9(12), 81-89, (2016)
Tez:
-
13) "Level of Intercultural Competence of International Students at Kocaeli University", Gizem Günçavdı, Soner Polat, Universal Journal of Educational Research, 4 (12A), 39-45, (2016)
Tez:
-
14) "Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki", Yaser Arslan, Soner Polat, Aytaç Satıcı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 675-691, (2016)
Tez:
-
15) "Evaluation of Teacher Image on the Basis of Generations", Dinçer Ölçüm, Soner Polat, Journal of Teacher Education and Educators, 5(3), 361-397, (2016)
Tez:
-
16) "Üniversite Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Okutman İmajına İlişkin Algı Ve Önem Düzeyleri / Preparatory Class Students’ Level Of Expectatıons From And Perceıved Image Of Instructors"", Soner POLAT, Tijen ÖZEK, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of Academic Social Science, 3(9), 17-28 , (2015)
Tez:
-
17) "İş Yerinde Kötü Muamele Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması/Adaptation of Workplace Mistreatment Scale Into Turkish", Gizem GÜNÇAVDI, Soner POLAT, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of Academic Social Science, 3(10), 123-135, (2015)
Tez:
-
18) "Trust Basis of the School Principles According to the Teachers Working in Public Primary Schools", Sinan ÖZAT, Soner POLAT, Journal of Educational and Social Research , 5(2), 233-243, (2015)
Tez:
-
19) "Müfettiş denetiminin öğretmenlerin motivasyonuna etkisi", Emrullah Akçan, Soner POLAT, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 8 (40), 502-510, (2015)
Tez:
-
20) "Intergenerational learning among primary and lower secondary schools", Soner Polat, Hande Çiçek, International Journal of Human Sciences , 12(2), 1649-1661, (2015)
Tez:
-
21) "Research assistants’ perception of mistreatment and the strategies they prefer to overcome this mistreatment", Gizem Günçavdı, Soner Polat, International Journal of Human Sciences, 1662-1673, , (2015)
Tez:
-
22) "School Administrator Self-Esteem and Its Relationship to Trust in Teachers ", Mualla Bilgin-Aksu, Türkan Aksu, Soner Polat , Studia paedagogica, 20(4), 33–51, (2015)
Tez:
-
23) "Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi / The effect of concept cartoons to student achievement in social science teaching", Tolga TOPCUBAŞI, Soner POLAT, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 3(2), 48-61, (2014)
Tez:
-
24) "Okul Yöneticilerinin Kayırmacı Tutum ve Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki", Soner Polat, Ender Kazak, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi/Educational Administration: Theory and Practice, 20(1), 71-92, (2014)
Tez:
-
25) "Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları Ve Kültürlerarası Duyarlılıkları/Primary Teachers’ Perception Of Cultural Diversity And Intercultural Sensitivity", Öznur RENGİ, Soner POLAT, Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6(3), 135-156, (2014)
Tez:
-
26) "Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Yeterlik Düzeyleri: İsviçre ve Türkiye Uluslarında Karşılaştırmalı Bir Çalışma / Preservice Teachers’ Intercultural Competence: A Comparative Study of Teachers in Switzerland and Turkey", Soner Polat, Tania Ogay Barka, Eurasian Journal of Educational Research, 54, 19-38, (2014)
Tez:
-
27) "The impact of teachers’ organizational trust perceptions on organizational cynicism perception", Soner Polat, Educational Research and Reviews, 8(16), 1483-1488, (2013)
Tez:
-
28) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi ", Soner POLAT, Özlem APAK, Murat AKDAĞ, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), , (2013)
Tez:
-
29) "Aesthetic leadership (AL): Development and implementation of aesthetic leadership scale (ALS) of the school directors", Soner Polat, Zehra Öztoprak-Kavak, Educational Research and Reviews, 6(1), 50-61, (2011)
Tez:
30) "The Attitudes of School Directors to the Multicultural Education in Turkey", Soner POLAT, Mediterranean Journal of Social Sciences (MJSS), 2(2), 385-393, (2011)
Tez:
-
31) "Relation between organizational image and organizational trust in educational organizations", Soner Polat, Tuğba Hezer, International Journal of Education Administration and Policy Studies, 3(9), 151-153, (2011)
Tez:
-
32) "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları.", Celal Teyyar Uğurlu, Soner Polat, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 68-74, (2011)
Tez:
-
33) "The Perceived Corporate Image of Private Secondary Schools By Students’ and Parents’ Views", Soner POLAT, Elif Abat, Songül Tezyürek, European Journal of Educational Studies, 2(2), , (2010)
Tez:
34) "Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Ve Örgütsel Destek Algılarının Girişimcilik Davranışlarına Etkisi", Soner POLAT, Ergin AKTOP, Akademik Bakış (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), 22, , (2010)
Tez:
35) "Öğretmen Adaylarinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Kişilik Özellikleri/Probationary Teachers’ Level of Inclination to Multi-Cultural Education", Soner POLAT, Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi/ International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 154-164, (2009)
Tez:
36) "İlköğretim Dört Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Soner POLAT, Çağdaş Eğitim Dergisi, 368, , (2009)
Tez:
-
37) "Yüksek öğretim öğrencilerinin öğretim elemanlarına olan güven düzeyi ve akademik başarıları arasındaki ilişki/Relationship between confidence level of universty students on lecturers and their academic success", Soner POLAT, Mevlüt TAŞTAN, NEW WORLD SCIENCES ACADEMY e-Journal of New World Sciences Academy(Uluslararası Hakemli E-Dergi) EBSCOhost Academic Search Complete, 4(2), 558-574, (2009)
Tez:
38) "İlköğretim müfettişlerinin örgütsel bağlılık, mesleki tükenmişlik ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki/Relationship between primary education inpectors' organisational commitment, occupational burnout and intend to leave", Soner polat, Celal Teyyar Uğurlu, NEW WORLD SCIENCES ACADEMY e-Journal of New World Sciences Academy(Uluslararası Hakemli E-Dergi) EBSCOhost Academic Search Complete, 4(3), 1136-1149, (2009)
Tez:
39) "İlköğretim Programlarında Çağdaş Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları", Soner POLAT, Öğretmen Dünyası, 345, 19-22, (2008)
Tez:
-
40) "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Algıları", Soner POLAT, Cevat CELEP, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 54 bahar, 307-331, (2008)
Tez:
41) "Kocaeli'de Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Müdürlerine Güven Düzeyleri", Soner POLAT, çağdaş eğitim, 32 (341), 32-39, (2007)
Tez:
-
42) "Ilk ve Ortaögretim Okullarındaki Ses Düzeyleri", Soner Polat, Esma Buluş-Kırıkkaya, İzalasyon Dergisi, 66, 78-82, (2007)
Tez:
43) "Kocaeli Üniversitesindeki Fakülte ve Yüksekokullarda görev yapan akademik ve idari personelin çatışmayı yönetme stratejileri", Soner POLAT, Hasan ARSLAN, Eğitim Yönetimi Dergisi, 10 (39), , (2004)
Tez:
-
44) "İlköğretim Okullarında Çatışma Yaratabilecek Değişkenlere İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri", Soner Polat , Eğitim Araştırmaları Dergisi., 4 (12), 128-138, (2003)
Tez:
-
45) "Başarısız Olan ve Devam Edemeyen Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Genelgeye İlişkin Düşünceler", Soner POLAT, Öğretmen Dünyası Dergisi, Ağustos, , (2003)
Tez:
-
46) "İlköğretim Denetmen Yardımcıları Yaptıkları Denetim Etkinlikleri İle Eğitimin Kalitesini Ne Derecede Artırdıklarına İlişkin Algıları", Hasan Arslan, Soner POLAT, İlköğretim Denetmen Yardımcıları Yaptıkları Denetim Etkinlikleri İle Eğitimin Kalitesini Ne Derecede Artırdıklarına İlişkin Algıları, 4 (12), 33-46, (2003)
Tez:
-
47) "İlköğretim Denetmen Yardımcılarının Sorunları", Soner POLAT, Hasan ARSLAN, Eğitim ve Bilim Dergisi, 28 (128), 42-57, (2003)
Tez:
-
48) "Öğreten Okuldan Öğrenen Kalite Okullarına Geçişte Himet İçi Eğitimin Rolü ", Soner POLAT, Çağdaş Eğitim Dergisi., 27 (293), 37-40, (2002)
Tez:
-
49) "Sınıf Yönetiminde Karara Katılmanın Eğitsel Getirileri", Soner POLAT, Çağdaş Eğitim, 24 (250), 45-48, (1999)
Tez:
-